Dobrovolné společenství

Tschechische Republik: Gemeinsame Freiwilligkeit
Internationale Ausstellung zeitgenössischer Künste in Dresden OSTRALE´O14
18. 7. – 28. 9. 2014

Česká republika: Dobrovolné společenství
Mezinárodní výstava současného umění v Drážďanech OSTRALE´O14
18. 7. – 28. 9. 2014

Desítka umělců z Česka a Slovenska se představuje na Mezinárodní výstavě současného umění v Drážďanech OSTRALE´O14 v rámci kurátorského projektu „Tschechische Republik: Gemeinsame Freiwilligkeit“ („Česká republika: Dobrovolné společenství“). Zahrnuje umělecké prezentace autorů, kteří se vyprofilovali ve výrazné osobnosti dnešní české a slovenské výtvarné scény v „klasickém“ médiu malířství a sochařství. Aleš Brázdil, Zbyněk Havlín, Jakub Janovský, Miroslav Javůrek, Karel Jerie, Martin Káňa, Ondřej Oliva, Róbert Palúch, David Saudek a Jaroslav Valečka umožňují svými díly nahlédnout do otevřeného systému aktuální výtvarné tvorby. Přes zřetelné odlišnosti ve výtvarných názorech sbližuje autory figurativní tvarosloví, vnitřní koncentrace a umělecká sevřenost výrazu.
Hranice s Českou republikou je svou délkou 811 km druhou nejdelší vnější hranicí Německa. Po čtyřicet let rozdělovala Německou spolkovou republiku a tehdejší Československo, nejenom prostorově, ale také politicky, kulturně, hospodářsky a ideologicky. Doba komunismu však představovala pouze jeden krátký úsek německo-českých vztahů, jejichž historie se začala psát před více než tisíci lety. Přestože obě země jsou spolu tradičně úzce spjaty, byla společná historie zažívána a prožívána odděleně. Sametová revoluce roku 1989 zahájila novou kapitolu vzájemných vztahů. Po desetiletích odtržení začaly mít Česká republika a Německo opět mnohé společné: demokracii, svobodu, tržní hospodářství a především snahu po upevnění míru a blahobytu v rámci evropského společenství.
Víceméně nedotčeným problémem minulosti zůstává odškodnění obětí národního socialismu a otázky odsunů. K uvolnění vztahů přispělo přijmutí deklarace, že „obě země nebudou zatěžovat vzájemné vztahy politickými a právními otázkami vyplývajícími z minulosti“. Někteří zástupci sudetských Němců vnímají toto prohlášení stále jako promarněnou šanci. Avšak právě vzhledem k velkým tenzím ve vzájemných vztazích v minulosti se tento symbolický krok jeví z dnešního pohledu jako klíčový.
Samostatný prostor je proto věnován svébytnému výstavnímu projektu „Borderline-Syndrom“ („Hraniční syndrom“), zaměřenému na socio-demografický problém českého pohraničí, „odsunu“ či Sudet obecně. Malíři David Saudek (1966), Jaroslav Valečka (1972) a sochař Martin Káňa (1975) se kreativním a sugestivním způsobem vyjadřují k zániku „jednoho světa“ a zkoumají dopady „odsunu“ na všechny sféry společnosti. Projekt je zcela nepolitickým vyjádření názorů na téměř tisíciletou otázku hraničních území Čech a Moravy a soužití se sousedními národy. K tématu se přiklonili po „náhodném“ zjištění, že se problém Sudet každého z nich osobně dotýká. Martin Káňa strávil dětství v krušnohorských Vejprtech, Jaroslav Valečka v malé vesnici Líska v Lužických horách. David Saudek má německé předky a jeho rodina byla postižena holocaustem.
Název projektu vychází z velmi frekventovaného tématu, nejčastější klinické psychiatrické diagnózy. Tato specifikace choroby znamená ve zkratce nefunkčnost a patologickou nedokonalost lidské mysli.
Hranice současně znamená prostor, v němž se jedna skupinová identita stýká s jinou, prostor, který je často zdrojem nových podnětů, invence a tvořivosti. Hraniční či okrajové zóny se v případě Sudet staly „noční můrou“, oblastí zapomnění a potlačovaného pocitu viny.
Mnohdy se dočítáme, že ztráta Sudet znamená pro obě strany dostatečný podnět pro hledání společné lítosti nad tím, co se událo a o co jsme přišli. Domníváme se, že bychom měli hledat pozitivnější východiska. Získali jsme prostor pro znovuoživování multikulturality a obnovování kontaktů. Uměleckým projektem Hraniční syndrom bychom chtěli přispět k tomu, k čemu docházelo po dlouhá staletí: podílet se na kultivaci obou národních společenství.

Projekt „Tschechische Republik: Gemeinsame Freiwilligkeit“ („Česká republika: Dobrovolné společenství“) byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

OSTRALE
Hlavním námětem a cílem Mezinárodní výstavy současného umění v Drážďanech Ostrale je „etablovat umění jako základní složku naší novodobé společnosti“. Ostrale představuje současné umělecké přístupy, překračující hranice jednotlivých oborů, v roce 2014 již po osmé.
Tento rozsáhlý výstavní projekt, prezentující kurátorský výběr uměleckých děl všech žánrů, se koná v areálu bývalých drážďanských jatek, navržených městským architektem Hansem Erlweinem (1872-1914), v komplexu významném jak z hlediska dějin architektury, tak průmyslu. Každý rok se této mezinárodní umělecké výstavy účastní přes sto padesát domácích a zahraničních umělců. Rozlehlé prostory s přiléhajícími volnými pozemky a veletržním areálem v sousedství vytvářejí výstavní komplex jedinečného charakteru. Přehlídku současného umění na Ostrale lze vnímat i jako fascinující protipól barokních Drážďan, „Florencie na Labi“. Ostrale tvoří osobitou součást mnohostranného kulturního města, jímž jsou Drážďany.
Ostrale propojuje kontinuitu a inovaci v jeden celek. Letošní OSTRALE ´O14 je dalším přesvědčivým dokladem o kvalitě a rozmanitosti tohoto mimořádného kulturního počinu, který na sebe poutá stále větší pozornost.

Tschechische Republik: Gemeinsame Freiwilligkeit
(Česká republika: Dobrovolné společenství)
• Borderline-Syndrom
• Topographie der zeitgenössischen tschechischen Figuration
kurátorka Rea Michalová

K výstavě Borderline-Syndrom vychází nový reprezentativní katalog.
www.borderlinesyndrom.eu

OSTRALE
Internationale Ausstellung zeitgenössischer Künste
ředitelka: Andrea Hilger

Messering 8
D - 01067 Dresden
Deutschland
www.ostrale.de