Pavel Vašíček

PAVEL VAŠÍČEK
PROČ PRO NĚ PLÁČEME?

27. 5. – 20. 6. 2009
Galerie Michal’s Collection
Husova 13, Praha 1
www.michalscollection.cz

Pavel Vašíček, absolvent Ateliéru klasických malířských technik profesora Zdeňka Berana, je významný představitel současné mladé české malby, tvořící v pólech expresivního a realistického výrazu. Ve svých obrazech reaguje na dnešní masmediální kulturu, kulturní průmysl a další dobové fenomény.

Umberto Eco nabízí dvojí pohled na masmédia. Ve své knize „Skeptikové a těšitelé“ (Argo, Praha, 2006) zároveň obžalovává i hájí masovou kulturu. Masmédia se obrací k různorodému publiku, přitom se řídí průměrným vkusem a vyhýbají se originálním řešením. Podporují pasivní a nekritický pohled na svět. Na druhé straně si je třeba uvědomit, že v naší industriální společnosti nelze zrušit komunikativní vztah známý jako masové sdělovací prostředky. Jde spíše o to, aby se díky nim šířily kulturní hodnoty. V tomto kontextu můžeme pojímat malíře klasického závěsného obrazu jako svobodného kreativního jedince, autentického tvůrce, jehož díla vyžadují jiný způsob vnímání než jen rychlou „konzumaci“.

„Proč pro ně pláčeme?“ je otázka, kterou si Pavel Vašíček klade ve vztahu k fantomům a superhrdinům dnešní doby. V jeho dílech se setkávají dva spolu komunikující světy – skutečnost a fikce. Používá standardních výtvarných principů a spojuje expresivnost s řádem realismu. Jistota pevné linie, celistvost se střetává s intuicí. Jeho malba se vyznačuje mimořádnou velkorysostí a bravurou přednesu, ale i smyslem pro detail. Inspiraci nachází v mistrovské tvorbě Francisca Goyi, Hieronyma Bosche, Jamese Ensora, Honoré Daumiera atd.

V obsahové rovině staví proti sobě skutečnost a mýtus, racionalitu a představivost. Chef-d’oeuvre výstavy je rozměrné plátno „Dotek 1“ (Batman a pilot F1) (200×250 cm, 2009). Autor tu konfrontuje filmovou postavu s reálným „hrdinou“, automobilovým závodníkem. Jak po obsahové, tak výtvarné stránce buduje fantomický prostor, který představuje jednu z podob iluzorního úniku ze skutečnosti. Uvádí nás do příznačného stavu „fantazijního snění“. Mohutnost a tíhu Batmanovy postavy můžeme interpretovat jako představivost, jež je povýšena na božskou úroveň. Motiv boha či síly je též užit v zadním plánu obrazu, v podobě gesta „oživení“ ze „Stvoření Adama“ na Michelangelově fresce na stropě Sixtinské kaple. Do tohoto tématického okruhu se řadí též obraz „Dotek 2“ (Batman s pilotem stíhacího letounu) (160×150 cm, 2009), kde však Batmanovu přítomnost můžeme pouze tušit.

Obraz „Hokejisté“ (160×150 cm, 2009) je reflexí na současný sport, který malíř vnímá ve světle zuřivosti a nesportovního chování. Pozadí se blíží surreálnu, zhmotňujícím představy a tužby. K dalšímu aktuálnímu tématu, kultu věčného mládí a krásy, se Vašíček vyjadřuje v díle „Modelka“ (110×100 cm, 2009). Dívka se stává obětí zkrášlovacích procesů a ztrácí vlastní identitu.

„Diptych“ (2×170×120 cm), ač již z roku 2005, se také obsahově dotýká dialogu mezi racionálním a iracionálním. Je to vyvažování dávného sporu „řádu a dobrodružství“, jak o něm psal již Guillaume Apollinaire.

Výtvarnou tvorbu Pavla Vašíčka bych tak trochu přeneseně označila za „V-Power“, čímž nemyslím benzín vyvinutý ve spolupráci s teamem Formule 1, ale „Vašíček–Power“. Je to snad nejjasnější vyjádření kvality a síly jeho obrazů.

Rea Michalová

MgA. Pavel Vašíček
Narozen 7. února 1979 v Mladé Boleslavi
2000-2006 Studium na Akademii výtvarných umění v Praze – Ateliér klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana
Svými díly je zastoupen v Národní galerii v Praze a v řadě soukromých sbírek

Výběr z výstav

2001
České Budějovice, Wortnerův dům, Alšova jihočeská galerie, Malířská škola prof. Z. Berana

2005
Praha, Galerie U Prstenu – Pavel Vašíček, Zuzana Ryšánková, Juraj Kollár, Dušan Mravec
Praha, Galerie J. Anderle, SONDA 1, SONDA 2 – výstavy studentů prof. Z. Berana

2006
Národní galerie v Praze, Diplomanti AVU

2007
Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, Současné malířství
Národní galerie v Praze, Veletržní palác, AVU 18
Praha, Novoměstská radnice, DEFENESTRACE

2008
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Pavel Vašíček: „Světla a stíny postmoderny“

2009
Semily, Galerie XY, Petr a Pavel Vašíčkovi
Praha, Galerie Michal’s Collection, Pavel Vašíček: „Proč pro ně pláčeme?“
Praha, Galerie Peron, Petr a Pavel Vašíčkovi