Pavel Vašíček

PŘED ÚSVITEM
Galerie SVU Mánes, Diamant, 2. 3. – 31. 3. 2011

Pavel Vašíček (1979) se zařadil mezi významné představitele současného mladého českého umění malbou monumentálních figurálních kompozic propojujících skutečnost a fikci, v nichž se zamýšlí nad ambivalencí doby, rozpolceností dnešního člověka, nad nejednoznačnou definovatelností toho, co nám svět nabízí. Racionalita převažuje nad „starostí o duši“, individuální převládá nad všeobecným. V „éře podívané“ se jasné protiklady jako realita a iluze, pravda a faleš stírají, jejich rozpor pozbývá jasných hranic. Proces personalizace postavil do popředí osobní realizaci a respektování subjektivní zvláštnosti jako základní hodnoty. Jedinec vyznává narcistický individualismus, soustředěný na glorifikaci sebe sama. Jeho narcistické Já je konstruováno na základě reflexe druhých. Masmédia zintenzivňují jeho sny o slávě a proslulosti a vedou ho ke ztotožňování se s hvězdami, idoly. S tím souvisí potlačení transcendentna v osobním životě i ústup od sociálních hodnot a hlubších citových vazeb, vedoucí k emoční pustotě a frustraci. S hédonickou etikou usiluje člověk o okamžité potěšení. Žije pouze v přítomnosti, ztrácí smysl pro historickou kontinuitu a pocit odpovědnosti za budoucí generace. Minulost pro něj neexistuje a budoucnost je příliš hrozivá, než aby ji mohl přijmout, je traumatizován hrůzou ze stárnutí a smrti vzhledem k neustálé potřebě být oceňován pro svou krásu, mladický „drive“ či proslulost. Na druhé straně je smrtí fascinován. Zmocňuje se ho prázdnota, která však v sobě nemá nic tragického ani apokalyptického. Život lhostejný ke smyslu bytí se může rozvíjet jen ve sledu jednotlivých záblesků.
Všechny tyto aspekty příznačné pro současnou konzumní společnost se stávají fundamentem Vašíčkova tvůrčího vidění. Tvoří nosnou tématickou linii výstavy „Před úsvitem“. Před úsvitem nastává vždy nejtemnější chvíle, která může být čekáním na světlo. Čekání není prorocké, je spíše vědomým strpením této fáze dne, jejíž přítomnost si žádá pozornost a bdění a kterou nelze obejít. Je více než prorockým čekáním na den, protože trpělivě žije z toho, co má a vědoucně očekává příchod neočekávaného. To je chvíle, jak Pavel Vašíček říká, aby se pocity co nejvíce zhmotnily, abychom je prožili, procítili, prošli jejich řádem a naléhavostí v té míře, která odpovídá prahu naší citlivosti, prahu zaznamenatelnosti. Autorův bravurní malířský přednes má převážně expresivní charakter, scelující se částečně do realistické, figurální malby. Propojení těchto výrazových pólů dociluje svým smyslem pro řád. Jistota pevné linie, celistvost, se střetává s nahodilostí a intuicí. Aby dosáhl co největšího uměleckého a emocionálního účinu obrazu, hledá pro konkrétní téma adekvátní vizuální gesto. V procesu malby dospívá k „náhlým událostem“, k anamnéze barev a linií, reflektující jeho způsob myšlení. Vašíčkova díla se vyznačují smyslem pro monumentalitu, až barokizující velkorysostí, citlivou intuitivností, suverénní kresebnou linií a smyslem pro detail. Ve své bezbřehosti spěchají za výrazem, jsou prostoupena emocionálním nábojem, jenž je autenticitou člověka. Existují ve sféře „romantického řádu“, který spojuje racionalitu a představivost.
V monumentálním diptychu „Hrdinova anamnéza“ (2009) konfrontuje autor představitele konzumní společnosti, pilota závodního motocyklu, s Batmanem, postavou fiktivní, vytvořenou lidskou fantazií. Jak po obsahové, tak výtvarné stránce buduje fantomický prostor, který představuje jednu z podob iluzorního úniku ze skutečnosti. Uvádí nás do příznačného stavu „fantazijního snění“. Mohutnost a tíhu Batmanovy postavy můžeme interpretovat jako imaginaci, jež je povýšena na božskou úroveň. Motiv boha či síly je též užit v zadním plánu obrazu, v podobě gesta „oživení“ ze „Stvoření Adama“ na Michelangelově fresce na stropě Sixtinské kaple. Rozměrné plátno „Na měsíci“ (2010-2011) demonstruje pokrok techniky a troufalost lidstva překračovat hranice poznání, ale zároveň blyštivost a odlesky světla ukazují lidský organismus v křehkosti křišťálu. V obrazech „Kdo jinému kopá“ a „Setkání“ (2010-11) odhaluje zfetišizovaný ideál masové kultury v podobě filmových a komiksových postav, parazitujících na emocionálním náboji. „Emo“ (2011) zobecňuje trend náklonnosti ke smrti, je autorovým laborováním s emocionalitou člověka v širším smyslu. Na plátnech „Kráčející“ a „Oko“ (2011) symbolizuje maximalizovaný zrakový orgán nadřazenou úlohu zraku v dnešní „éře podívané“, ochuzené o vnitřní vidění. Výstavu uzavírá obraz „Smysly“ (2011), kde v krajině před úsvitem vyrůstají lidské smysly jako svobodně a organicky se utvářející podstaty. Jsou autorovou výzvou k návratu k celostnímu prožívání.
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.


Pavel Vašíček

Narozen 1979 v Mladé Boleslavi

Studia: 
2000-2006 Akademie výtvarných umění v Praze – Ateliér klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana

Výstavy – výběr:
2001
České Budějovice, Wortnerův dům, Alšova jihočeská galerie, Malířská škola prof. Z. Berana
2005
Praha, Galerie U Prstenu – Pavel Vašíček, Zuzana Ryšánková, Juraj Kollár, Dušan Mravec
Praha, Galerie J. Anderle, SONDA 1, SONDA 2 – výstavy studentů prof. Z. Berana
2006
Národní galerie v Praze, Diplomanti AVU
2007
Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, Současné malířství
Národní galerie v Praze, Veletržní palác, AVU 18
Praha, Novoměstská radnice, DEFENESTRACE
2008
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Pavel Vašíček: „Světla a stíny postmoderny“
2009
Semily, Galerie XY, Petr a Pavel Vašíčkovi
Praha, Galerie Michal’s Collection, Pavel Vašíček: „Proč pro ně pláčeme?“
Praha, Galerie Peron, Petr a Pavel Vašíčkovi I
Praha, Galerie Michal´s Collection, Letní koktejl
Praha, Galerie Peron, Petr a Pavel Vašíčkovi II
2010
Praha, Galerie Michal´s Collection, Letní koktejl 2010
Česká Lípa, VMG galerie Jídelna, Petr a Pavel Vašíčkovi
Česká Lípa, Galerie V kopci, Soukromý sen – Petr a Pavel Vašíčkovi
Semily, muzeum, Malíři Pojizeří
2011
Praha, Galerie SVU Mánes, Diamant, Pavel Vašíček: „Před úsvitem“

Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze; Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; řada soukromých sbírek u nás a v zahraničí