Rea Michalová

Rea MichalováPhDr. Rea Michalová, Ph. D., historička umění a kurátorka
1998-2003 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor dějiny umění
2003-2007 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor dějiny umění, postgraduální studium
2008-2015 kurátorka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze

Specializuje se na české moderní umění 20. století a na současné umění.
Soudní znalec jmenovaný Městským soudem v Praze, v oboru Školství a kultura, se zvl. specializací ověřování pravosti uměleckých děl 20. a 21. století - provádí znalecké posudky a ověřování uměleckých děl, také pro přední galerie a aukční domy.
Odborné poradenství, budování sbírek.
info(at)michalscollection.cz

Je členkou:

  • Association internationale des critiques d’art (AICA)
  • Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků
  • Uměleckohistorická společnost v českých zemích
  • Spolek výtvarných umělců Mánes

Knihy:

Karel Teige. Kapitán avantgardy.
Rea Michalová, Vyd. KANT, 2016. 800 stran. ISBN 978-80-7437-171-4. Doporučená MOC: 1790 Kč

Karel Teige ovlivnil českou kulturu v mnoha oblastech a jednoznačně patří k mimořádným osobnostem českého moderního umění. Jeho tvorba je však paradoxně známa a uznávána více v zahraničí než u nás.
Kniha Karel Teige – Kapitán avantgardy je dalším příspěvkem k odčinění tohoto dluhu. Její autorka, historička umění Rea Michalová, se navrací ad fontes a především na základě přímých citací známých i zapomenutých Teigeho textů, prací jeho generačních souputníků, autentických vzpomínek i dokumentů zprostředkovává fascinující příběh myšlenkového vývoje a názorového zrání jednoho z nejinspirativnějších, byť v mnoha ohledech rozporuplných tvůrců české moderní kultury.

JAN BAUCH (1898-1995)
Rea Michalová (monografie) a Peter Kováč (esej), Galerie Art Praha, 2012, 408 str., 300 reprodukcí včetně osmnácti exkluzivních obrazových výklopů, 1 400 Kč
První novodobá, reprezentativní monografie Jana Baucha (1898-1995), malíře, sochaře, grafika. Jediného českého umělce, který prožil téměř celé 20. století a jehož citově vzrušené, lidsky i občansky angažované dílo přesáhlo hranice své generace a své země.

Jeho obrazy z třicátých let jsou barevnými drahokamy spojujícími skutečnost s představou, ty z čtyřicátých let obsahují napětí a tragiku doby, varování i úzkost, jsou skrytými symboly. V padesátých letech a později dostává Bauchova malba nový řád, upomínající na nejstarší humanistické poselství, jež tvůrcova ruka, která poslouchá hmotu a ctí její zákony, odevzdává neustále a nezprostředkovaně dál do dějin.

„Malíř usiluje o to, aby obraz „mluvil“, aby vyslovil to, oč mu jde. Proto jeho práce souvisí pokaždé s časem, v němž žije, je reflexem doby a přitom navíc ještě pohledem zpátky, výpovědí o tom, jak chápe smysl a úhrn života, co chce ze sebe jako poselství vyslovit. Aby to slovo bylo pravdivé. Rodin kdysi řekl, že umění je pravda rozptýlená všude a sochař musí usilovat, aby ji odhalil. Hledá ji tvarem, tím vzniká vždy znovuvytvoření vymyšleného života v organismu uměleckého díla. S tímto vědomím, co všechno patří k výtvarné řeči, do tohoto zápasu o nekonečno vstupuje malíř a ví, že v něm nemůže zvítězit. Ale podstupuje to vždy znovu a dává mu to krásný pocit z práce. Když se pak dívá zpátky, jako by každým obrazem řekl kus svého života.“ Jan Bauch, 1980

ORIGINÁLNÍ & PERSPEKTIVNÍ.
Exluzivní výběr ze současného česko-slovenského výtvarného umění, Praha, 2011, 206 stran, 495 Kč
Reprezentativní publikace ORIGINÁLNÍ & PERSPEKTIVNÍ představuje vůdčí osobnosti současné česko-slovenské umělecké scény. Je zacílena na médium malby a sochy jako na tradiční výtvarné prostředky, které jsou i dnes nosné pro nové obsahy a umělecké výpovědi.

Kniha prezentuje významné, etablované autory střední generace, kteří vstoupili na výtvarnou scénu začátkem 90. let 20. století, a umělce mladší a nejmladší generace, kteří prokázali velký tvůrčí potenciál a osobitost uměleckého vyjádření. Výrazový rejstřík zastoupených malířů zahrnuje realistický a hyperrealistický projev, zobrazivé narativní, expresivní, konstruktivistické tendence nebo přístupy vedoucí až k abstrakci a konceptuálně zaměřené tvorbě. Do publikace je selektivně zahrnuto též dílo několika předních, progresivních sochařů a fotografů.

Zastoupení autoři:

Pepa Achrer, Karel Balcar, Aleš Brázdil, Roman Franta, Jan Gemrot, Patrik Hábl, Jiří Hauschka, Zbyněk Havlín, Jakub Hubálek, Jakub Janovský, Karel Jerie, Martin Kámen, Juraj Kollár, Petr Kožíšek, Martin Krajc, Alena Kupčíková, MICL, Lukáš Miffek, Dušan Mravec, Ondřej Oliva, Róbert Palúch, Milan Perič, Martin Salajka, David Saudek, Lucie Skřivánková, Marek Slavík, Martin Šárovec, Martin Šilhán, Petra Šimková, Pavel Tichoň, Štefan Tóth, Roman Trabura, Markéta Urbanová, Šimon Vahala, Jaroslav Valečka, Pavel Vašíček, Petr Vašíček, Vladimír Véla, Vladimír Větrovský a Jan Wolfchen Vlček.

Rea Michalová, Klasicismus v moderním umění, Praha, 2007, 288 str. (česky s rozsáhlým anglickým résumé); běžná cena 1395 Kč, u nás 1200 Kč

První novodobá publikace souhrnně se zabývající klasicismem ve výtvarném umění. Definuje ho jako pojem a vysvětluje jeho významy od antiky do 20. století. Podrobně se zabývá klasicistními projevy v moderním evropském, především francouzském umění, a následně v českém prostředí, od 90. let 19. století až do 30. let minulého století. Samostatné medailony pojednávají o André Derainovi, Pablu Picassovi, Janu Preislerovi, Bohumilu Kubištovi, Josefu Čapkovi, Rudolfu Kremličkovi a Otakaru Kubínovi – Coubine a dalších.

Kniha upozorňuje na důležitou roli klasicistních tendencí v moderním umění a dokazuje, že tradice a originalita si nemusí protiřečit.

Zvláštní pozornost si zaslouží obrazová příloha. Autorka vybrala reprezentativní soubor méně známých a vzácných výtvarných děl.

Rea Michalová, Apoštolové a mučedníci, Bernard – Denis – Kubišta – Marten, Praha, 2006, 108 str. (česky); běžná cena 240 Kč, u nás 200 Kč

Uměleckohistorická studie „Apoštolové a mučedníci“ pojednává o problematice tradicionalismu a moderního umění koncem 19. a v prvních desetiletích 20. století. Odvíjí se od výstavy francouzského malíře Émila Bernarda (1868-1941) roku 1909 v Praze a rozehrává fiktivní „diskuzi“ čtyř umělců (Émile Bernard, Maurice Denis, Bohumil Kubišta, Miloš Marten) o tom, jaká by současná tvorba „po impresionismu“ měla být.

Bohumil Kubišta (1884-1918), přesvědčený, že „člověk nový je skutečně jinak uzpůsoben nežli člověk starý“, si s Émilem Bernardem, bojovníkem za „uměleckou Renesanci“, mohl porozumět skutečně jen těžko. Ale na druhou stranu je tu přece něco, co všechny jmenované spojuje: program syntetické malby, symbolismus se sklonem k mysticismu a především hluboké přesvědčení a neoblomná víra v uměleckou pravdu, kterou hájí, bez ohledu na strasti, jež s sebou přináší.

Rea Michalová, André Derain, Skrytá tajemství – Hidden Secrets, Praha, 2005, 124 str. (česky a anglicky –dvojjazyčné vydání); běžná cena 240 Kč,

u nás 200 Kč

Uměleckohistorická esej, která osvětluje podstatu díla malíře André Deraina (1880-1954) na základě méně známých dokumentů. Zároveň však překračuje pouhou monografickou studii tím, že jasně formuluje dopady modernistického „odvracení zraku“, jehož se Derain stal obětí. Napsáno u příležitosti padesátého výročí Derainova úmrtí.

Rea Michalová, Alois Wachsman, Praha, 2003, 176 str. (česky, s anglickým résumé); běžná cena 895 Kč, u nás 800 Kč

První rozsáhlá monografie o životě a díle Aloise Wachsmana (1898-1942).

Wachsmanovo malířské dílo patří k nejhlubším projevům české meziválečné avantgardy. Jako člen skupiny Devětsil rozvíjel ve dvacátých letech výtvarné tendence magického realismu, primitivismu a nové věcnosti, zrcadlící atmosféru poválečné doby.

Se svými vrstevníky Františkem Muzikou, Jindřichem Štyrským, Toyen, Františkem Janouškem, Josefem Šímou a dalšími byl reprezentativním souborem obrazů (v duchu lyrického, imaginativního kubismu i abstrakce) zastoupen na výstavě „Poesie 1932“, uspořádané Spolkem výtvarných umělců Mánes. Expozice konfrontovala českou malbu a plastiku se současnou zahraniční tvorbou (H. Arp, S. Dali, M. Ernst, J. Miró, P. Klee ad.) a zdůraznila jejich sounáležitost.

Wachsmanovo směřování vrcholí v polovině třicátých let sérií monumentálních surrealistických obrazů, které představují jeden z nejcennějších přínosů světovému umění.

V posledním období (1938-1942), spjatém s jeho pobytem ve Dvoře Králové, dospěl k osobitému vyjádření tragiky doby a vlastního osudu.

Kniha objevuje i řadu dosud nepublikovaných nebo méně známých děl ze státních a soukromých sbírek.

Katalogy (výběr):
Václav Mandelík, Obrazy (Paintings), text Rea Michalová, vydala Galerie Beseda, Ostrava, 2016

Pavel Forman, Herr Korbes, text Rea Michalová, vydala Galerie Beseda, Ostrava, 2016

Milan Knížák, 30 portrétů, text Rea Michalová, vydala Galerie Beseda, Ostrava, 2016

Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom / Hansjürgen Gartner, Joachim Lothar Gartner, Martin Káňa, David Saudek, Jaroslav Valečka/, texty Jan Samec a Rea Michalová, vydal KANT a Galerie umění Karlovy Vary

Valečka/, texty Jan Samec a Rea Michalová, vydal KANT a Galerie umění Karlovy Vary

HOLY WAYS /Aleš Brázdil, Jan Gemrot, Markéta Korečková, Dušan Mravec, David Saudek, Jaroslav Valečka/, text Rea Michalová, vydala Galerie European Arts, 2015

Karel Jerie, David Saudek, Riders on the Storm, text Rea Michalová, vydala Galerie Beseda, Ostrava, 2015

Ondřej Oliva, AN(ORGANIC), text Rea Michalová, vydala Galerie Beseda, Ostrava, 2015

Roman Trabura, Výběr (Die schwarze Wurst), text Rea Michalová, vydala Galerie Beseda, Ostrava, 2015

Petr Lysáček, Nejez chleba lam železo, text Rea Michalová, vydala Galerie Beseda, Ostrava, 2015

Jan Gemrot, Pavel Vašíček, Intersection, text Rea Michalová, vydala Galerie Beseda, Ostrava, 2014

Blanka Nováková, Markéta Korečková, Bez cukru, text Rea Michalová, vydala Galerie Beseda, Ostrava, 2014

Zdeněk Beran, Rodné hnízdo (po letech), text Rea Michalová, vydala Galerie Beseda, Ostrava, 2014

Jakub Špaňhel, Babočka admirál, text Rea Michalová, vydala Galerie Beseda, Ostrava, 2014

Michael Rittstein, Čekárna na minulost, text Rea Michalová, vydala Galerie Beseda, Ostrava, 2013

TVRDÁ ABECEDA, Karel Jerie, MICL, Lukáš Miffek, Jaroslav Valečka, úvodní
text Rea Michalová, Galerie Michal’s Collection, Praha, 2013

David Saudek 2011-2012, text Rea Michalová, česky a anglicky, vydala Galerie Beseda, Ostrava, 2012, 350 Kč

Velkoformátový katalog v podobě reprezentativního obrazového alba představuje malířskou tvorbu Davida Saudka (1966) z let 2011-2012, ale prezentuje v exkluzivním výběru i autorovy malby z 80. let, jako osvětlení jeho uměleckých východisek. David Saudek je nepřehlédnutelnou uměleckou osobností silné postmoderní generace, která na kulturní scénu nastupovala od 2. poloviny 80. let. Již během studií na Akademii výtvarných umění v Praze (1991-1997), kde prošel Ateliérem sochařství prof. Stanislava Kolíbala a Ateliérem nových médií prof. Michaela Bielického, se vyprofiloval jako autor schopný rozvíjet svůj umělecký projev v širším spektru výrazových prostředků. Jeho tvůrčí počátky byly spjaty s gestickou malbou. Následně se hlavní těžiště jeho tvorby přeneslo do oblasti nových médií (video art, video instalace) a filmu, v níž byl několikrát významně oceněn (nominace na Českého lva za film “Kytice” atd.). Od roku 2009 získala v jeho díle dominantní postavení malba. Výsledkem jeho konceptuálních úvah se staly obrazy, které vynikají koncentrovaností formy, a přitom zachovávají vícevrstevnatost obsahu. David Saudek se ve své tvorbě výrazně dotýká společenských témat. Komentuje aktuální události na mediální scéně, ale nevyhýbá se ani abstraktnějším a nadčasovějším sdělením. David Saudek realizoval řadu samostatných výstav a účastnil se mnoha kolektivních výstavních projektů. Svými díly je zastoupen např. ve sbírkách: Národní galerie v Praze - Nadace Jana a Milan Jelínek; Muzeum Kampa - Sbírka Medy Mládkové; Museum of Modern Art New York - Gilbert and Lila Silvermann Foundation; Museum Ludwig, Köln a v řadě soukromých sbírek v ČR a zahraničí.

Jan Gemrot, Malířská tvorba, úvodní text Rea Michalová, Galerie Dea Orh, Praha, 2011

NATVRDLÍ /Karel Jerie, MICL, Lukáš Miffek, Jaroslav Valečka/, kurátorka Rea Michalová, texty Rea Michalová a Bernard Coty, Galerie Beseda, Ostrava, 2011

Marek Slavík, Oil paintings, úvodní text Rea Michalová, Praha, 2011 (český, anglický a německý text)

LETNÍ KOKTEJL 2010, katalog výstavy, úvodní text Rea Michalová, Galerie Michal’s Collection, 2010

Prohlédnout výstavu

Female Hysteria /Markéta Korečková, Alena Kupčíková, Petra Šimková, Ivana Štenclová/, Galerie Beseda, Ostrava, 2010

Katalog výstavy konané v Galerii Beseda v Ostravě, 29. 4. - 18. 6. 2010, texty Rea Michalová, Laďka Horňáková, Petr Vaňous. Virtuální katalog k dispozici zde.

Lukáš Miffek 2008-2009, úvodní text Rea Michalová, Arskontakt, 2010, 52 str.

Publikace shrnující malířskou tvorbu Lukáše Miffka (1978) z let 2008-2009. Miffek ve své figurativní malbě klade důraz na obsahovost a epické sdělení. Formou obrazové metafory, grotesky a parodie vypráví příběhy, založené na realitě všedního dne. Svými díly je zastoupen v Národní galerii v Praze a v řadě soukromých sbírek u nás i v zahraničí.

3V /Vlček, Vahala, Véla/

texty Rea Michalová, fotografie a grafická úprava Šimon Vahala, Galerie Michal’s Collection, 2010, virtuální katalog k dispozici na: http://issuu.com/vahala/docs/3_v.