David Saudek

David Saudek je nepřehlédnutelnou uměleckou osobností silné postmoderní generace, která na kulturní scénu nastoupila v 90. letech. Již během studií na Akademii výtvarných umění v Praze (1991–1997), kde prošel Ateliérem sochařství prof. Stanislava Kolíbala a Ateliérem nových médií prof. Michaela Bielického (tam působil i jako asistent), se vyprofiloval jako autor schopný rozvíjet svůj umělecký projev v širším spektru výrazových prostředků. Jeho tvůrčí počátky byly spjaty s gestickou malbou. Následně se hlavní těžiště jeho tvorby přeneslo do oblasti nových médií (video art, video instalace) a filmu, v níž byl několikrát významně oceněn. Postupně získala v jeho díle dominantní postavení malba. Výsledkem jeho konceptuálních úvah se staly obrazy, které vynikají koncentrovaností formy, a přitom zachovávají vícevrstevnatost obsahu. Autor vrší a fixuje symboly a významové asociace, vytváří synoptické obrazy. Zachycuje podstatu současné vizuality, inspirován obrovskou dostupností a bohatostí masmediální kultury, zejména na internetu, jenž je moderní formou uchovávání informací, a ve sdělovacích prostředcích. Pracuje s vrstvami záznamů, symbolů a podvědomých vzpomínek. Vychází z myšlenky, že každý znak vypovídá o kulturním prostředí a době, ale zároveň působí jako nezávislá, odosobněná struktura. Noří se i do kulturní historie lidstva a její „sedimenty“ (pravěk – figurální nástěnné malby z jeskyní Altamira, Lascaux; starověk – egyptské hieroglyfy; judaismus, islám) propojuje s novodobými symboly, logy, značkami, slogany, které někdy přetváří a naplňuje novými významy. Ustavuje velmi specifické souvztažnosti, kontaminuje minulost přítomností.

Obraz je třeba vidět jinak než pouhým „přijímajícím“, pasivním pohledem. Autor vybízí k tomu, aby divák vlastní myšlenkovou prací syntetizoval rozličné „plány“ přítomné na plátně. Paralely hledejme v moderní hudbě, specificky využívající harmonie a disonance, nebo třeba v novém dramatu, které již dávno překročilo klasický princip jednoty času a děje.

V jedné linii svého díla se vydává klasickou cestu pop-artu a využívá formu esteticky působivé „koláže“, v níž symboly transponuje do maximální zkratky. Až „typografickou“ jednoduchostí dosahuje mimořádné výrazové intenzity. Plátna kresebně i koloristicky vypointovává, pracuje s vyrovnanou úlohou barevné plochy a kresebných detailů. V druhé linii svého díla nechává rozehrát svou bohatou imaginaci ve výrazové sféře mezi realitou a její magickou podobou.

Autorova díla se dají rozčlenit do jednotlivých cyklů – jmenujme cykly „Zmizelé záznamy“, „Hrdinové“, „Gloria Slavia“, „Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom“, „Resilience“, „Riders on the Storm“, „Holy Ways“, „Praga aeterna“ a další. Cyklus „Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom“ souvisí se stejnojmenným kolektivním výstavním projektem na téma tzv. odsunu a česko-německého soužití v pohraniční oblasti Sudet, který byl představen ve významných státních galeriích v České republice a v Německu v Drážďanech a v Mnichově.

V cyklech „Riders on the Storm“ a „Holy Ways“ (2015-2016) David Saudek vytváří precizně promyšlené, více či méně reálné scény, které divákovi připomínají něco prožitého. Vyvolává dojem jakéhosi „déjà vu“, kdy prožitek důvěrné známosti je doprovázen pocitem něčeho zvláštního, tajemného a neobvyklého. Autor si vždy vybírá „hrdinu“, aktéra určité situace a snaží se zachytit jeho vnitřní stav. Znázorňuje motorkáře, cyklisty, za bouře i při jejím utišení, rychlá auta jako „krásné objekty“, ale i třeba dívku jako anděla, vznášejícího se ve zlatém jasu nad metropolí. Realizovaná díla jsou úchvatnými vizemi tajemství a síly přírody, aby se současně stala přesvědčivou metaforou o cestách životem.

Rea Michalová

David Saudek

Narozen 1966 v Praze

Studia: 1991-1997 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. S. Kolíbal, prof. M. Bielický).

Zastoupení ve sbírkách: Národní galerie v Praze – Nadace Jana a Milan Jelínek; Galerie Klatovy / Klenová; Muzeum Kampa – Sbírka Medy Mládkové; Museum of Modern Art New York – Gilbert and Lila Silvermann Foundation; Museum Ludwig, Köln; soukromé sbírky v ČR a zahraničí

www.davidsaudek.eu